DOSTIHOVÉ POJMY

15. září 2009 v 16:39 | Meea* |  Ostatní (dostihy)

TERMINOLOGIE:
amatér
- jezdec dostihových koní, který nepobírá žádnou odměnu za jízdu a není vyučen v oboru (zkratka am.).

anglický plnokrevník - nejrychlejší plemeno koní, "koňský aristokrat", původ (rodokmen, pedigree) každého jedince musí všemi jeho předky směřovat do zakládající plemenné knihy, která byla uzavřena roku 1791 v Anglii.

anglický polokrevník

- teplokrevník, jenž má v nejbližších pěti generacích rodokmenu podíl krve anglického plnokrevníka alespoň 51 procent.

barvy stáje, dres - vodítko pro snadnou identifikaci koní v dostihu. Reprezentanti jednoho majitele nosí jeho zaregistrované barvy, pokud se v dostihu sejde více koní téhož majitele, musí je od sebe rozlišovat barva čapky jezdce. Dvě stáje (dva různí majitelé) v jedné zemi nemohou mít zaregistrován dres zcela totožný.

barvy koní - ryzák (r.) je kůň ryzí barvy v různých odstínech, hřívu a ocas má vždy ryzí; hnědák (hd.) je kůň hnědé barvy s odstíny od světlého po tmavý (tmhd.) až černý (čhd.), hřívu a ocas má vždy černé;bělouš (b.) je kůň s barvou srsti bílou nebo i tmavou, ale vždy s příměsí bílých chlupů, hříbata se rodí černá, ale postupně věkem, při línání vybělují; vraník (vr.) je výlučně černě zbarvený kůň, u anglického plnokrevníka se jedná o velmi zřídka se vyskytující zbarvení.
↓ Klik na celý článek ↓bičík (též "klacek", "tágo") - jezdcova pomůcka k pobízení koně, striktně je povolen a rozhodčími hlídán počet ran během dostihu, dodrženy musejí být také tvar a délka bičíku. V dostizích dvouletých koní smí jezdec používat bičík až od 1. července příslušné sezóny.

bookmaker - osoba přijímající sázky na předem stanovené pevné kurzy. Jeho úspěšnost spočívá v tom, že umí posoudit pravděpodobnost vítězství jednotlivých koní a v nabídce sázejícím ji kursově (poměrně) vyjádřit tak, aby sázené peníze na různé koně nabral vyváženě.

cena - dostih se stanovenou základní hmotností, v němž jsou úlevy či přívažky koní vypočítávány podle předchozích výsledků a získaných peněz.

cíl-foto - fotografie zhotovená cílovou kamerou, ve sporných případech slouží rozhodčím ke stanovení konečného pořadí koní v cíli.

cílová rovinka - část dostihové dráhy od konce posledního oblouku do cíle.

délka dostihu (též "distance dostihu") - vzdálenost od startu do cíle dostihu.

délka koňská - míra (od nosu k zádi koně), kterou se vyjadřuje rozdíl mezi koňmi při doběhu dostihu v cíli, měří přibližně tři metry. V průběhu dostihu se rozestupy v délkách mezi účastníky udávají od zádi vpředu jsoucího koně k hlavě koně následujícího.

distance - úsek posledních 200 metrů před cílem, kde koně svádějí rozhodující boj o konečné pořadí v cíli. Pokud kůň v rovinovém dostihu není na distanci v momentě, kdy vítěz probíhá cílem, je diskvalifikován. Ale "distancí dostihu" je míněn ekvivalent k délce dostihu.

distanční terč - dobře viditelný mezník označující počátek distance.

dostihová komise - sbor rozhodčích pověřený řízením dostihového dne a dohlížející na regulérnost dostihů podle dostihového řádu.

dostihový řád - komplexní soubor pravidel (vydaný Jockey Clubem), podle kterého se řídí veškerý dostihový provoz v ČR, je v souladu s usneseními mezinárodních dostihových autorit.

dráha - v našich podmínkách většinou travnatá, při rovinovém dostihu se vnější pískový kraj nepovažuje za součást dostihové dráhy. Stav dráhy se měří pendometrem, číselně se udává ve stupních, slovně od termínu tvrdá až po termín hluboká.

exteriér - celkový vnější vzhled koně

furlong - anglická délková míra, 201,16 metru (osm furlongů je jedna míle).

generální handicap - pořadí koní (vyjadřuje se v kilogramech) podle jejich výkonnosti po skončení sezóny, sestavuje ho handicaper.

handicap - dostih, v němž koně nesou různou hmotnost stanovenou handicaperem podle jejich předchozích výkonů (zachyceno v průběžném handicapu), šance koní na vítězství by měly být teoreticky vyrovnané.

handicaper - oficiálně jmenovaný (Jockey Clubem) dostihový činovník, který po celou sezónu sleduje formy a výkonnost koní, sestavuje průběžný a generální handicap.

hmotnost - předepsaný údaj ve startovní listině pro každého koně v dostihu. Při převážení po dostihu musí hmotnost jezdce souhlasit (minimální rozdíl povolen) s navážením před dostihem, jinak může být kůň diskvalifikován.

chovatel (koně) - vlastník matky při narození koně.

jezdec - profesionál, který ještě nedosáhl padesáti vítězství v kariéře.

Jockey Club ČR - hlavní orgán cvalového dostihového sportu v České republice, podporuje, organizuje a kontroluje chov plnokrevníka a cvalový dostihový provoz na území ČR.

karambol - srážka dvou nebo více (skrumáž) koní v dostihu.

kategorie - rozdělení dostihů podle kvality startujících koní (u nás V. až I. kategorie). Kategoriemi vyššími než první jsou národní listed (NL), listed (L) a dostihy se statutem graded tři, dva a jedna (Gd-3, Gd-2 a Gd-1).

klasické dostihy - pět nejdůležitějších výkonnostních zkoušek pro tříleté koně, všichni nesou stejnou hmotnost, jen klisny mají v soubojích s hřebci a valachy úlevu 1,5 kg. V ČR jsou to Jarní cena klisen 1600 m (jen klisny), Velká jarní cena 1600 m, České derby 2400 m, Oaks - Memoriál ing. Bohumila Tichoty 2400 m (jen klisny), St. Leger 2800 m. Série vítězství ve třech klasických dostizích přístupných všem se nazývá Klasická trojkoruna.

křižování - incident v průběhu dostihu, kdy jeden kůň překříží dráhu jinému koni, aniž přitom má jasný náskok dvou délek (měřeno od zádi křižujícího koně k hlavě křižovaného koně). Uznají-li rozhodčí křižování s vlivem na výsledek dostihu, následuje změna pořadí v cíli nebo diskvalifikace křižujícího koně.

kurz dostihu - vyznačená trať ve steeplechase s určením pořadí překážek a otočných bodů

licence (jezdecká, trenérská, majitelská) - povolení Jockey Clubu k výkonu příslušné funkce, udílí se zpravidla na jednu sezónu.

majitel - fyzická nebo právnická osoba registrovaná Jockey Clubem, která může vysílat koně do dostihů pod svými dostihovými barvami, podávat přihlášky, oznámení startujících koní, škrtat koně z dostihu a přijímat na svůj účet vyhrané ceny.

mílař - kůň s distančním optimem mezi 1400 a 1800 metry.

míle - anglická délková míra, 1609,3 metru (jedna míle je osm furlongů).

mrtvý doběh - současný doběh dvou a více koní do cíle. Mrtvý dostih značí současné vítězství, mrtvé umístění současný doběh na dalších pozicích.

na levou (pravou) ruku - směr dostihu na oválné dráze, určuje se podle toho, která ruka jezdce směřuje k vnitřnímu okraji dráhy.

nevyvážený - kůň nese v souladu s propozicemi handicapového dostihu vyšší hmotnost, než odpovídá jeho průběžnému handicapu.

odznaky - vrozené odchylky (většinou bílé) od základního zbarvení srsti, zejména na hlavě a nohou koně. Zapíší se do Průkazu koně a jsou pomůckou při jeho identifikaci.

ordre - trenérovy pokyny jezdci, jak si má s koněm v průběhu dostihu počínat.

pád koně - situace, kdy se kůň v průběhu dostihu dotkne země ramenním kloubem nebo kyčelním hrbolem.

pád jezdce - situace, kdy v průběhu dostihu jezdec opustí koně a dotkne se terénu (země nebo překážky) jakoukoli částí těla.

paddock [pedok] - ohrazený prostor na závodišti, kde jsou koně voděni před dostihem, trenéři zde, zpravidla za přítomnosti majitelů, udílejí jezdcům ordre, jezdci zde pak nasedají na koně.

pedigree - rodokmen koně, u anglického plnokrevníka uváděn do páté generace (pětigenerační rodokmen).

pod čarou - při omezeném počtu startujících jsou náhradníci uvedeni pod čarou startovní listiny a dostihu se mohou zúčastnit, pouze pokud je někdo ze startovní listiny před startem škrtnut.

pole - souhrn všech účastníků dostihu, doběhl-li kůň "v poli", znamená to, že se výrazněji neprosadil a skončil mezi poraženými.

protest - proti výsledku dostihu může podat kterýkoliv účastník dostihu protest. Na základě uznání protestu dostihovou komisí (sborem rozhodčích) může být změněno pořadí koní nebo kůň diskvalifikován a uděleny sankce trenérovi a jezdci. Protest mohou podat i sami rozhodčí, pak se jedná o takzvaný protest ex offo.

propozice - předem vypsané podmínky každého dostihu.

průběžný handicap - pořadí, v němž jsou handicaperem koně seřazováni průběžně po celou sezónu podle kvality svých výkonů.

překážkové dostihy - dělí se na dostihy přes proutěné překážky, steeplechase a steeplechase cross-country.

přihlášky - předběžný soupis koní přihlášených do dostihu, zpravidla deset dní před konáním dostihu. U významných dostihů mohou být přihlášky rozděleny i na časově delší období s postupným škrtáním (zužováním skupiny kandidátů startu) - tzv. dlouhodobé přihlášky.

přívažek (též penalizace) - zatížení koně nad základní hmotnost podle propozice dostihu, závisí na jeho dřívějších výsledcích a získaných dotacích.

roček - mladý kůň od jednoho do dvou let, v tomto období přicházející do tréninku, stáří dostihového koně se na severní polokouli mění vždy 1. ledna.

rovinové dostihy - výkonnostní zkoušky anglického plnokrevníka na, u nás výlučně travnaté, dráze bez skokových překážek.

schválení výsledku - je naplněno podpisem výroku cílového rozhodčího předsedou dostihové komise.

sprinter (též letoun) - kůň s distančním optimem mezi 1000 a 1400 metry.

steeplechase - překážkový dostih, jehož trať je vytyčena v prostoru závodiště na travnatém povrchu a při kterém jeho účastníci překonávají pevné překážky, jejichž odskok a doskok jsou na stejné výškové úrovni.

steeplechase cross-country - překážkový dostih, jehož trať je vytyčena na travnatém, písčitém nebo zoraném povrchu a v jehož průběhu překonávají jeho účastníci pevné i přenosné překážky, v cross-country musejí být zařazeny překážky, jejichž odskok a doskok jsou výškově rozdílné, nebo vyžadují podstatné snížení nájezdové rychlosti, nebo překonávání klusem, vylézáním či slézáním, broděním nebo plaváním.

startovní listina - oznámení startujících koní v jednotlivých dostizích s uvedením startovních čísel, jmen koní, jejich věku, nesené hmotnosti a jmen jezdců, v ČR se startovní listiny na víkendové dostihy uzavírají v úterý příslušného týdne.

stínidla (též "blinkers") - pomůcka, která zabraňuje pohledu koně do stran.

středotraťař - kůň s distančním optimem mezi 1800 a 2200 metry.

trenér - osoba oprávněná licencí Jockey Clubu ČR k tréninku dostihových koní. Dělí se na trenéry z povolání a trenéry-majitele (smí trénovat pouze pět koní v majetku svém nebo nejbližších členů rodiny).

úleva jezdecká - kilogramová hodnota, která se (podle titulu jezdce - jezdec, amatér, žák - a počtu jeho vítězství) odečítá v dostizích třetí, čtvrté a páté kategorie od základní hmotnosti předepsané koni.

v moci startéra - kůň je v moci startéra, pokud se nachází v čase vydání pokynu k odstartování dostihu (dostihovou komisí startérovi) ve vymezeném prostoru před startem. Jakmile se kůň dostane do moci startéra, již se na něj ani v případě neodstartování do dostihu nevracejí sázky.

valach - vykastrovaný hřebec.

vodič (též "pacemaker") - kůň určený k vytváření optimálního tempa dostihu pro favorita.

vážnice - veřejnosti nepřístupná místnost, kde se jezdci váží (i se sedlem) před dostihem a po dostihu.

výrok - určení pořadí koní v cíli, jejich rozestupů (současně, nos, krátká hlava, hlava, krk, půl délky, třičtvrtě délky, délka, délka a čtvrt, …, dvacet délek, daleko) a způsobu vítězova dosažení prvního místa v cíli (tuhý boj - TB, boj - B, jistě - J, lehce - L, velmi lehce - VL a zadrženě - Z).

vytrvalec - kůň s distančním optimem nad 2200 metrů.

zkratky - ve výroku jsou pro platně nedokončivší účastníky užívány následující zkratky: PN - kůň padl a dostih nedokončil, ZN - ztratil jezdce a nedokončil, SN - vybočil a nedokončil, Z - byl zadržen, D - diskvalifikován, DD - diskvalifikován, protože nebyl na distanci, když vítěz probíhal cílem (v rovinových dostizích), S - neodstartoval.

zkušební cval (též "prubikentr") - všichni účastníci rovinového dostihu musejí absolvovat zkušební cval nejkratší cestou ke startu, zde dostihová komise může povolit výjimku v podobě osvobození od zkušebního cvalu a vedení k místu startu.

zkušební skok (též "prubiskok") - určená překážka, kterou musí absolvovat všichni účastníci překážkového dostihu. Zde výjimku povolit nelze, zkušební skok musí předvést každý adept startu v překážkovém dostihu.

žák - frekventant jezdeckého učiliště (zkratka žk.).

žokej - profesionální jezdec dostihových koní, který má na svém kontě padesát a více vítězství (zkratka ž.).


SLANG:
bandáže - obvaz zpevňující šlachový aparát koně.

blinkers - stínidla.

blajdeka - podložka pod sedlo s kapsami, do kterých se vkládají olověné destičky pro vyvážení jezdce do předepsané hmotnosti.

braní zpět - jezdcovo zpomalování, brždění pohybu koně.

cígle - otěže.

caplování - nepřirozený chod koně mezi krokem a klusem, do něhož nedočkavý kůň přechází, je-li nucen jít pomaleji než by sám chtěl (např. v paddocku).

crack - [krek] - dostihový kůň mimořádně výjimečných, jedinečných kvalit.

cukání (koně) - jezdcovo nedostatečné pobízení koně, jezdcova nedostatečná snaha dosáhnout vítězství. Prokázané úmyslné cukání vede až ke ztrátě jezdecké licence.

dvouletek - dvouletý kůň, nejmladší kategorie dostihových koní.

galop - cval.

heka - živý plot.

hirda - proutěná překážka vysoká 120 - 130 cm.

hirdy, proutky - dostih přes proutěné překážky.

chytit klandr - zaujmout v dostihu výhodnou pozici u vnitřní bariéry.

jít ke koni (o klisně) - být v říji.

klacek ( též "tágo") - jezdecký bičík.

klandr - bariéra, určující (většinou vnitřní) okraj dostihové dráhy,

lot - skupina koní při tréninku, zpravidla od jednoho trenéra.

maiden
[mejdn] - dostih pro dosud nezvítězivší koně.

mrtvá váha - hmotnost všeho, co v dostihu kůň nese s výjimkou jezdce (sedlo, deka s olovem, atd.).

odmávnout - odstartovat dostih.

pacemaker [pejsmejkr] - vodič dostihu, určovatel tempa (pro favorita).

papírová forma - teoretické určení momentální výkonnosti koně podle jeho předchozích výsledků.

pígle - třmeny sedla, jejich délku si jezdci přizpůsobují individuálně svému stylu a podmínkám dostihu.

píglování - vyjíždění koně rukama jezdce, bez nebo jen s minimálním užitím bičíku.

práce - tréninková jednotka, jeden trénink.

prostát (dostih) - vydržet se silami celou trať, zejména vytrvaleckou.

prubikentr - zkušební cval.

prubiskok - zkušební skok.

puler - kůň, který nechce (zejména v počátku dostihu) akceptovat pomalejší tempo, brání se držení jezdcem a sám má tendenci neustále zvyšovat cvalovou rychlost.

pulovat (o koni) -
(též "tahat", "táhnout") - neakceptovat volnější tempo, ihned nasazovat maximální rychlost navzdory jezdcově snaze o opak.

pulovat (o jezdci) - (též "brát zpět", "držet koně") - zpomalovat, brzdit pohyb koně.

rajtgeld - odměna náležící profesionálnímu jezdci za rito, za jízdu v dostihu.

rajťák - dostihový jezdec (obecně).

renboty - dostihové jezdecké boty.

rito - angažmá jezdce na koně v dostihu

spíd - schopnost vystupňování rychlosti v závěru dostihu.

stát (v průběhu dostihu, v cílové rovince) - již nemoci zrychlit, propadat se na konec pole.

šimbajny - bolestivé změny na okostici nejčastěji u rychle se vyvíjejících mladých dvouletých koní, projevující se zkracováním délky cvalového skoku.

štycování - náhlé zaražení koně, změna směru, zastavení se (např. před překážkou), neposlušnost.

švicování - pocení.

tágo (též "klacek") - jezdecký bičík.

trenza - dostihová uzdečka.

tříletek - tříletý kůň, též "kůň v klasickém věku" (pouze tříletý se může zúčastnit klasických dostihů).

upulování (či zapulování) - brzké vyčerpání a unavení koně z důvodu přílišného braní zpět jeho jezdcem.

vendefána - otočný bod v kurzu steeplechase.

vekslování - měnění pořadí nohou při cvalu, kůň, který často mění nohy, je unavený.

vištuch - dečka pod sedlo.

vorstart
[forštart] - neplatný start.

vytažený - kůň v nejvyšší tréninkové zátěži, s vtaženým břichem, nezřídka potící se.

zakalupování - zranění koně v dostihu na dolní části končetin.

zelený - mladý kůň s neukončeným tělesným vývojem, který se ještě nedostal do formy.

zkentrovat - zvítězit nad soupeři s jasnou převahou.

↓ Uváděj zdroj!
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Alki-SB♥ Alki-SB♥ | Web | 15. září 2009 v 18:42 | Reagovat

zajímavé ale HODNĚ dlouhé,každopádně máš ÚŽASNÝÝÝ dess

2 .~Blond€°°RoXy* .~Blond€°°RoXy* | Web | 17. září 2009 v 19:06 | Reagovat

IloOOnkOO xDD tAK t€Da t€n BloD Mam XDD __ taGž€ SpřátElííš ??:D__ NaPiš nA bLoGG xDD :**

3 Vládík Vládík | E-mail | Web | 29. září 2011 v 19:31 | Reagovat

Pravdu díš....:-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama